Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden Deelactie’) zijn van toepassing op
de deelacties die Medprep organiseert. Door deelname aan deze deelactie stemt de deelnemer nadrukkelijk in met de inhoud en gelding van deze voorwaarden.

1 – Voorwaarden om mee te kunnen doen aan de deelactie is dat de deelnemer 16 jaar of ouder is.

2 – Medprep kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

3 – De deelnemers’ Instagram gebruikersnaam worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de deelactie, zijnde verloting en eventueel toekenning van de prijs. Er worden geen persoonlijke data bijgehouden.

4 – De winnaars worden via een Instagram bericht persoonlijk gecontacteerd en zullen ook via dit medium al het nodige ontvangen ivm de prijs.

5 – Een deelnemer mag maximaal 1x meedoen aan een deelactie. De prijs die de winnaar wint is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of het niet voldoen aan de aan de deelactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden toegekend. Alsdan is Medprep gerechtigd de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

6 – Mensen die reeds betaald hebben voor een cursus kunnen alsnog deelnemen aan de deelactie. In geval zij winnen, zullen ze een refund krijgen voor hun aankoop.

7 – Over de uitslag en toekenning van de prijzen aan deelnemers wordt er met de niet-winnaars niet gecorrespondeerd.

8 – Medprep is gerechtigd om bij deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, indien deelnemers niet conform deze Algemene Voorwaarden handelen, het verloop van de deelactie op oneerlijke wijze beïnvloeden of zich in andere zin schuldig maken aan gedrag dat niet strookt met de normen en waarden die Medprep nastreeft.

9 – Medprep kan deze ‘Algemene Voorwaarden Deelactie’ naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze gedurende de looptijd van de actie wijzigen of aan te passen, dan wel de actie staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Medprep daardoor op schadeplichtig zal zijn jegens de deelnemer. Een dergelijke wijziging of aanpassing van deze actie zal door Medprep via Instagram publiekelijk bekend worden gemaakt.

10 – Voorzover één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Deelactie nietig of ongeldig
blijken te zijn zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden aantasten.

11 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de deelactie kan je ons contacteren via Instagram of via info@medprep.be. Medprep zal zo spoedig mogelijk reageren.